Procedury bezpieczeństwa – COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY

PRZEDSZKOLA nr 240 im. „POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW” w WARSZAWIE 

OD  1 WRZEŚNIA 2021 r.

 I POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO PRACOWNIKÓW ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

I. Cel

Celem procedury  jest określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w przedszkolu oraz także podczas zajęć organizowanych przez przedszkole we współpracy z innymi podmiotami, po uprzednim otrzymaniu od nich pisemnej informacji o przestrzeganiu zaleceń  Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących danego podmiotu.

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola, Kierownik gospodarczy

IV. Postanowienia ogólne

 1. Do przedszkola może przychodzić tylko:
  a) dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
  b) dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2 rozumie się:
  – podwyższoną temperaturę ciała ( powyżej 37,5°C)
  – ból głowy i mięśni,
  – ból gardła,
  – kaszel,
  – duszności i problemy z oddychaniem,
  – uczucie wyczerpania,
  – wymioty,
  – uporczywą biegunkę,
  – utratę węchu bądź smaku,
  – katar niezwiązany z alergią.
 4. Pracownicy przedszkola są upoważnieni do dokonywania pomiarów temperatury ciała dziecka, po otrzymaniu zgody od rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Na terenie przedszkola ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna, są oni zobowiązani do stosowania środków ochronnych ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola jest możliwe tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie przedszkola osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.
 8. Wychowawcy oddziałów na zebraniach grupowych ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dzieci.
 9. Rodzice/opiekunowie dzieci są zobowiązani do podania na początku roku szkolnego i przy okazji każdorazowej zmiany prawidłowych numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej.

V. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie przedszkola obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 3. Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie budynku   zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki
 4. Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 5. Przedszkole wyposażone jest w bezdotykowe termometry, a pomiar temperatury ciała każdego dziecka jest dokonywany w godzinach porannych i zawsze w przypadku występowania niepokojących objawów.
 6. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 7. Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach , pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  stołów, oparć krzeseł, sprzętu terenowego w ogrodzie, klawiatur i włączników. Karty monitorowania, które wypełniają wyznaczeni pracownicy przedszkola stanowią załączniki od nr 2 do nr 20 do niniejszej procedury.
 8. Przed wejściem do budynku przedszkola obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu
 9. Przed wejściem do budynku przedszkola i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 10. Przy wejściu do przedszkola znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 11. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk, zasady prawidłowej dezynfekcji.
 12. Przedszkole zapewnia pojemnik do wrzucania zużytych jednorazowych maseczek i  rękawic , zgodnie z wytycznymi GIS.
 13. W salach zajęć znajdują się przedmioty i sprzęty oraz zabawki, które można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować.
 14. Sale zajęć oraz inne zamykane pomieszczenia przedszkola są codziennie ozonowane.
 15. Sprzęt terenowy oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć są codziennie dezynfekowane.
 16. Przedszkole zapewnia pomieszczenie (IZOLATKĘ) dla dzieci, pracowników, u których wystąpiły objawy chorobowe określone w dziale IV pkt 3.
 17. Sale zajęć wietrzone są co najmniej raz na godzinę.

VI. Organizacja pracy przedszkola

 1. W celu ograniczenia gromadzenia się rodziców/opiekunów w holu przedszkola oraz mieszania się dzieci z różnych grup wiekowych rano i po południu, zaleca się przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danego oddziału zgodnie z organizacją opublikowaną na stronie internetowej przedszkola.
 2.  Grupa KANGURY I SOWY – wchodzą i wychodzą z przedszkola   wejściem od strony ogrodu bez opieki rodziców. W celu przywołania pracownika przedszkola należy nacisnąć  przycisk dzwonka przy drzwiach.
 3.  Grupa KOTKI, WIEWIÓRKI, TYGRYSY – wchodzą i wychodzą  do budynku wejściem głównym po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.  KOTKI i WIEWIÓRKI  schodzą z rodzicami do szatni , w której  może przebywać maksymalnie 5 osób dorosłych, rodzice mają 10 minut na przebranie dzieci. KOTKI odprowadzane są przez rodziców do sali, natomiast WIEWIÓRKI do bramki. Dzieci z grupy TYGRYSY odprowadzane są przez rodziców / opiekunów prawnych do bramki holu głównego – bez możliwości wejścia do szatni.
 4. W przypadku kłopotów z wprowadzeniem dziecka rodzice mogą skorzystać z dzwonków umieszczonych przy bramce i przywołać pracownika przedszkola.
 5. Rodziców/opiekunów dzieci  odprowadzających/odbierających dzieci z grup TYGRYSY ,WIEWIÓRKI, oraz KOTKI obowiązuje w holu zasada zachowania dystansu społecznego od kolejnego rodzica/opiekuna i pracownika przedszkola minimum 1,5  m.
 6. Rodzice/opiekunowie  dzieci najmłodszych z oddziału I „KOTKI”, jako jedyni mogą odprowadzać  dziecko bezpośrednio do sali tego oddziału, z zakazem wstępu do niej.
 7. W przypadku trudności adaptacyjnych związanych z rozłąką, rodzice najmłodszych dzieci mogą z nimi przebywać w holu głównym do czasu uspokojenia się dziecka, nie dłużej jednak niż przez 1 godzinę.
 8. Rodzice/opiekunowie dzieci z oddziałów od II do IV nie mogą wchodzić na przestrzenie przedszkolne ograniczone barierkami.
 9.  Dzieci  mogą być odbierane przez rodziców/opiekunów bezpośrednio z ogrodu lub w holu głównym po uprzednim  podaniu dyżurującemu pracownikowi  imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy grupy.
 10. Rowery i hulajnogi można zostawiać w wyznaczonym miejscu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 11. Wejście do budynku przedszkola od strony ogrodu zarezerwowane jest dla pracowników przedszkola.
 12. W miarę możliwości jedna grupa dzieci (poza rankiem i po południu) przebywa w swojej wyznaczonej i stałej sali oraz korzysta z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych.
 13. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 14. Unika się organizowania  większych skupisk dzieci  w jednym pomieszczeniu, w tym rotacyjnie korzysta się  z szatni przez poszczególne oddziały.
 15. Unika się mieszania ze sobą dzieci młodszych i starszych na terenie ogrodu przedszkolnego.
 16. Dzieci obowiązuje zakaz przynoszenia do przedszkola  zabawek,  poza wychowankami oddziału I, którzy przechowują swoją zabawkę w wyznaczonej imiennej szufladzie.
 17. Dzieci z oddziału V korzystają z własnych przyborów do pisania, rysowania zgromadzonych w podpisanym piórniku, przechowywanym w indywidualnych szufladach.
 18. Dopuszcza się organizowanie w przedszkolu przedstawień teatralnych, warsztatów, zajęć sportowo-rekreacyjnych z zachowaniem  zaleceń GIS i ograniczeniem  liczby dzieci biorących w nich udział.
 19. Przedszkole nie organizuje wycieczek uwzględniających korzystanie z środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro).
 20. Dopuszczalne jest organizowanie wycieczek autokarowych dla dzieci po upewnieniu się, że:
  – autokar został zdezynfekowany,
  – kierowca, osoby prowadzące z dziećmi zajęcia podczas wycieczki nie ma objawów chorobowych, w miejscu docelowym nie będzie innych grup dzieci,
  – dzieci/pracownicy przedszkola mają możliwość mycia/dezynfekcji rąk,
  – sprzęt, z którego korzystać będą dzieci został zdezynfekowany,
  – spisaniu listy kontaktów wraz z telefonami osób, które stykały się z dziećmi podczas wycieczki.
 21. Dopuszczalne jest organizowanie spacerów po terenie AWF
 22. Dzieci z oddziału I mają zorganizowany odpoczynek na leżakach. W miarę możliwości leżaki są oddalone od siebie lub przegrodzone przegrodami. Pościel na leżaki zapewniają rodzice. Pościel oddawana jest rodzicom do prania co dwa tygodnie.
 23. Walne zebranie rodziców organizowane jest stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego
 24. Grupowe zebrania rodziców oraz zebrania Rady Rodziców mogą być organizowane w przedszkolu z zachowaniem reżimu sanitarnego lub online

VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

 1. Pracownikom kuchni  zapewnia się  środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Pracownicy kuchni są zobowiązani do utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Posiłki przygotowane w kuchni są odbierane przez woźne bez wchodzenia do pomieszczeń kuchennych tuż przed podaniem jedzenia dzieciom.
 4. Niedopuszczalne jest  przetrzymywanie jedzenia na wózkach podawczych w korytarzach.
 5. Po każdym posiłku zaleca się czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł w każdej grupie.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 7. Ze stołów należy usunąć zbędne dodatki takie jak np. wazoniki, pudełka na serwetki, podkładki.
 8. Zawiesza się dyżury dzieci przy posiłkach (rozdawanie talerzy, kubków, sztućców, podkładek).
 9. Podczas pobytu w przedszkolu i zabaw oraz zajęć organizowanych poza budynkiem dzieci mają zapewniony dostęp do wody. Każde dziecko przynosi do przedszkola podpisany bidon. Bidony są codziennie zabierane do domów i przynoszone następnego dnia do przedszkola. Bidony są uzupełniane wodą przez wyznaczonych pracowników przedszkola. Dzieci mogą korzystać wyłącznie ze swoich bidonów.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik ten stosuje środki ochrony osobistej ( ochrona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, fartuch foliowy jednorazowy).
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
  – jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia konieczności odebrania dziecka i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
  – jeżeli podczas pobytu w przedszkolu u dziecka występują objawy chorobowe, a temperatura ciała dziecka  nie jest podwyższona,  należy niezwłocznie powiadomić rodziców dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania z przedszkola.
 4. Rodzic  jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 6. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia dziecka.
 7. Rodzice dzieci z oddziału dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie lub drogą mailową  informowani są o zaistniałej sytuacji.
 8. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko  należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 9. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 10. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni , temperatura ciała powyżej 38° C niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:
  – kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia  (unikając kontaktu z innymi osobami),
  – zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  – do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  – o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w pkt. 1 nie mogą przychodzić do pracy.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
  a) każdego pracownika przedszkola/rodzica/opiekuna dziecka pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Pozostali pracownicy przedszkola nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu przedszkola/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/wychowanka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty.
3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
4. Dyrektor ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona i przekazują ją do Sanepidu.
5. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
6. O podjętej decyzji dotyczącej zamknięcia przedszkola/zmianie modelu kształcenia lub zastosowaniu innych środków prewencyjnych dyrektor niezwłocznie zawiadamia rodziców drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości, a  przy braku takiego potwierdzenia – drogą telefoniczną.
7. Rodzice zobowiązani są do podporządkowania się  decyzji dyrektora ustalonej wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
  infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
  numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,
  kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900
  adres email: koronawirus@pssewawa.pl
 3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed rozpoczęciem pobytu w przedszkolu przez dziecko w roku szkolnym 2021/2022 rodzice/opiekunowie prawni  pisemnie deklarują zapoznanie się z niniejszą procedurą oraz składają pisemne oświadczenie stanowiące załącznik nr 1  do niniejszej procedury.

Dyrektor Przedszkola nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków”
Daria Andrzejewska – Rudomina

Skip to content